Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец - 2018г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 05.2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2010г.

Протоколи и Решения на УС към 28.03.2018г.

Протоколи и решения на ОС

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


Покана за общо събрание на МИГ - Ябланица -Правец на 13.07 2018г -повече информация тук

Покана за обществено обсъждане на проект за промяна на стратегия за ВОМР на миг Ябланица-Правец

Проект за изменение на стратегия за местно развитие за ВОМР на МИГ Ябланица -Правец

 

 

ПОКАНА

 

ЕКИПЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЯБЛАНИЦА- ПРАВЕЦ” ВИ КАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ С ДНЕВЕН РЕД:

1.     Представяне на одобрената стратегия  за ВОМР на МИГ

2.     Представяне на индикативния график за прием на проекти по мерките на стратегията

3.     Представяне на  индикативния график за дейността на МИГ за 2018 година

4.     Въпроси и отговори

 

Заповядайте, за да получите информация за това, което ви интересува! 

 

Пресконференцията ще се проведе:

 

На 03.07.2018 година

 

От 10.30 часа

 

В зала „Правец” на Об.А гр. Правец

 

На желаещите от община Ябланица ще бъде осигурен транспорт.

 

 

 

 

  

 НА 19.04.2018Г. СЕ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ №рд50-31/19.04.2018Г. МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА -РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - ИВЕЛИН ЙОШЕВ 

прочетете по-старите новини