Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец - 2018г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 05.2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Ябланица-Правец 2010г.

Протоколи и Решения на УС към 28.03.2018г.

Протоколи и решения на ОС

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


Покана за ОС на 07.12.2018г.

Списък с одобрени външни оценители 

МИГ Ябланица Правец проведе обучения за местни лидери на 20.09.2018г.  за земеделски производители и 21.09.2018г за собственици на неземеделски бизнес. Участниците в обучението се запознаха с изискванията за разработка на проекти, съответно по мерки 4.1;4,2;6.4.1, необходимите документи и работа в ИСУН при кандидатсване.

На 28 и 29. 08.2018 г. в офиса на МИГ Ябланица Правец и в зала Правец, на Общинска администрация Правец се проведоха обучения, в което взеха участие 23 представители на НПО и на читалищата на територията на МИГ и над 20 представители на местната власт. Основна тема на обученията бяха публичните мерки, включени в СВОМР.

 На 23.08.2018 г. в с. Равнище, община Правец и с. Златна Панега, община Ябланица се проведоха информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, на които бяха представени мерките, включени в СВОМР.

   На 2 и 3 август 2018г. в Ябланица,ул."Мико Петков"1-3 се проведе обучение на екипа и членове на КВО на МИГ на тема "Процедури за подбор и оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ Ябланица Правец в ИСУН среда".

График на информационни срещи и обучения

!!! Удължава се  срокът  за външните експерти

 На 03.07.2018 година  в зала „Правец“ на общинска администрация Правец,  Местната инициативна група организира своята първа пресконференция.  Присъстваха над 50 души - представители на местния бизнес, земеделски производители, представители на НПО,  на местната власт, граждани.  

Покана за обучение на КВО и екипа на 2 и 3 август 2018

Обявление за избор на външнши експерти оценители на подадени проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица Правец

 .Покана за общо събрание на МИГ Ябланица Правец на 13.07.2018г.(за повече информация вижте тук)

Покана за обществено обсъждане на проект за промяна на стратегия за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец

Проект за изменение на стратегия за местно развитие за ВОМР на МИГ Ябланица -Правец

 

 НА 19.04.2018Г. СЕ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ №рд50-31/19.04.2018Г. МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА -РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - ИВЕЛИН ЙОШЕВ 

прочетете по-старите новини