Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2016 - 2020г.

Критерии по мерките към СВОМР на МИГ Ябланица Правец

 

Целта на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група. 

Подпомагането по мярката е насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително  на стопанствата в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и стопанства с биологично производство, чрез модернизиране на физическия капитал, закупуване нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. 

Целта на подкрепата  е  постигане на устойчиво развитие на земеделието, повишаване качеството и производителността на труда на земеделските стопанства, предотвратяване и намаляване на замърсяването на почвите и климата, прилагане на добри земеделски практики, осигуряване смяна на поколенията в земеделието. 

Подпомагат се проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, които включват:

Строителство и/или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

Закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответното оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;

Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район ;

Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата. 

Достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

Ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията е в рамките на 200 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 200 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, като същата може да се увеличава с 10 на сто за: проекти на млади земеделски стопани, проекти на организации на производители, проекти на земеделски стопани от необлагодетелствани райони, проекти, свързани с биологично земеделие.

Максимално комбинирано подпомагане не може да надхвърля 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

По мярката могат да кандидатстват:

Регистрирани  земеделски производители с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.

Кандидатите, юридически лица, трябва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

 

Целта на подпомагането по мярката е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, подобряване опазването на околната среда, постигане съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в производствените сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти както следва:

Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи или заместващи мляко и млечни продукти;

Месо и месни продукти;

Плодове и зеленчуци, включително гъби;

Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

Готови храни за селскостопански животни (фуражи);

Гроздова мъст, вино и оцет;

Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти за собствено потребление. 

Разходите, допустими за  подпомагане, трябва да бъдат свързани с:

Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

Закупуване, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка/маркетинг: 

пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

подобряване на енергийната ефективност; 

подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

закупуване на специализирани транспортни средства; 

изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес; 

закупуване на софтуер;  

за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за един проект не може да надхвърля 50 005 евро.

Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия. За проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите разходи.

По мярката могат да кандидатстват: 

Земеделски производители, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. и земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

Еднолични търговци и юридически лица, различни от посочените по-горе кандидати.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Целта на мярката е насърчаване на заетостта, разкриване на работни места и запазване на вече съществуващите такива, насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.

По мярката  се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които допринасят за развитието  конкурентоспособността на територията на МИГ Ябланица Правец. Чрез тази мярка се подпомагат земеделските производители да диверсифицират дейността си към неземеделска. 

Друга цел на мярката е  6.4.1. е да подпомогне развитието на потенциала за туризъм, съчетавайки местни природни и културни ценности.

Чрез мярка 6.4.1. се предоставя подпомагане за инвестиции насочени към:

Развитие на туризъм - за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;

Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз; 

Развитие на услуги във всички сектори на обществения живот: грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни услуги, услуги базирани на ИТ и др.;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности; 

Разходите, допустими за подпомагане, трябва да бъдат свързани с:

изграждане, придобиване и/или подобряване на недвижимо имущество, свързано с дадено производство; 

закупуване, на нови машини и оборудване;

общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; 

нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Минималният размер на  допустимите разходи  за едно проектно предложение е  3 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля 200 000 евро.

Безвъзмездната финансовата помощ  за едно проектно предложение не може да надвишава 75% от общите допустими разходи, при спазване на правилата за „минимална помощ“, при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът за подпомагане по проект за дейност развитие на туризъм не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

По мярката могат да кандидатстват за подпомагане:

Земеделски производители, стопанството на които  трябва да бъде със стандартен производствен обем над 8 000 евро;

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Целта на мярката е подобряване и/или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Подпомагат се проектни предложения, които включват:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. / еквивалентен брой жители/ в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, за обществени потребности от общинско значение;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията е в рамките на 200 000 евро.  

Финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта, в случаите когато не е налично генериране на приходи. 

По мярката могат да кандидатстват:

Общини на територията на МИГ 

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища, за дейности свързани с културния живот;

ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

 

Целта на мярката е да бъдат подкрепени инвестиции в малка по мащаб туристическа инфраструктура  за публично ползване, които да доведат до оползотворяване туристическите ресурси на територията.

Ще бъдат подпомагани проекти  за: 

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; 

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Минимална стойност на  общите допустими разходи за един проект е 5 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите за едно проектно предложение е 74 905 евро.

Финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта, в случаите когато не е налично генериране на приходи. 

По мярката могат да кандидатстват:

Общини на територията на МИГ;

Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

 

Целта на мярката е запазване духовния и културния живот, на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ.

По  тази мярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за: 

Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали,  хепънинги и др.;

Проучвания    и   изработване   на   материали във   връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; 

Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;

Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни; 

Създаване и подкрепа на клубове  (работилници за родители и деца, групи по интереси) на различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;

Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство;

Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.;

Попълване на библиотечния фонд - закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.

Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места;

Възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.  

Минималният размер  на общите  допустимите разходи за един проект е 3 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е  74 905 евро.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите разходи, в случаите когато не се генерират приходи.

По мярката могат да кандидатстват:

Юридически лица с нестопанска цел; 

Читалища;

Училища и детски градини; 

Общини.