ВАЖНО!!!

Днес 11.12.2023 г. стартира втори прием на проектни предложение по процедура №BG06RDNP001- 19.347  "МИГ ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ" по мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"  с краен срок 19.02.2024г.

Обява 7.5 - втори прием 

Условия за кандидатстване 7.5 - втори прием 

Документи за попълване 7.5 - втори прием 

Документи за информация  7.5 - втори прием 

Условия за изпълнение  7.5 - втори прием

Документи към условия за изпълнение 7.5 - втори прием 

 

Съобщение

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-180 на "МИГ Ябланица - Правец по мярка 7.2"Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видовемалка по мащаби инфраструктура" до 31.01.2024 г.

Съобщение 

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001 -19-180 на " МИГ Ябланица - Правец" по мярка 7.2" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  инфраструктура" до 31.10.2023 г.

Съобщение 

 

Удължава се крайният срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-180 на " МИГ Ябланица - Правец" по мярка 7.2" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби  инфраструктура" до 30.06.2023 г.

 

 На 22.03.2023г се подписа Споразумение №50-69/22.03.2023г по мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности"от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020

 Споразумение по мярка 19.1 №50--69/22.03.2023г

Допълнително споразумение №РД 50-69/03.08.2023г. по мярка 19.1 към административен договор  №50-69/22.03.2023г.

 

График на информационни срещи по мярка 19.1 за м.април и м.май 2023г.

Вижте тук

На 10.05.2023г. от 10.30 часа  в зала "Център"- гр.Правец  ще се проведе информационна конференция с граждани, местни лидери и потенциални бенефициенти от територията.

 График на обучения по мярка 19.1 за м.юли 2023г.

Вижте тук 

 

 

ВАЖНО!!!

Днес 01.03.2023г. стартира втори прием по процедура BG 06RDNP001-19.242 за прием на проектни предложения по мярка 4.1 " Инвестиции в земеделски стопанства"

Обява по мярка 4.1 - втори прием 

Условия за кандидатстване по мярка 4.1 -втори прием 

Документи за попълване по мярка 4.1 - втори прием 

Документи за информация по мярка 4.1 - втори прием

Документи към условия за изпълнение по мярка 4.1  - втори прием

Условия за изпълнение по мярка 4.1 - втори прием  

 

 

Обществено обсъждане проект на Насоки  за кандидатстване по мярка 4.1

 

ВАЖНО! 

Днес 17.10.2022г стартита  трети прием по процедура  BG06RDNP001-19.180 за прием на проектни предложения по мярка 7.2 " Инвестиции в създаването, подобравянето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 

Обява по мярка 7.2 /трети прием/

 

Условия за кандидасттване по мярка 7.2/трети прием/

Документи за информация  по мярка 7.2/трети прием

Документи към условията за изпънение по мярка 7.2/трети прием/

Документи за попълване по мярка 7.2/трети прием/

 

 

 

Местна инициативна група „Ябланица – Правец“

Организира ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

на 08.09.2022 г. от 10 часа

в залата на Общинска администрация – Ябланица, ул. Мико Петков“ 1-3


 ПОКАНА  за събитие: "КАНДИДАТСТВАЙ, СПЕЧЕЛИ И НАПРАВИ"

Покана за събитие на 19.05.2022г.

ВАЖНО!!!

Покана за планирани обучения от МИГ Ябланица Правец

На 19.04.2022г. от 10.00 до 16.00 часа  на тема: Цели, приоритети и мерки на ОП"Иновации и конкурентноспособност"

На 20.04.2022г. от 10.00 до 16.00 часа на тема: Цели, приоритети и мерки по ОП" Развитие на човешки ресурси"

На 21.04.2022г. от 10.00 до 16.00 часа на тема:Цели,приоритети и мерки по ОП"Наука и образование"

На 26.04.2022г от 10.00 до 16.00 часа на тема: Приоритети, цели и мерки на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021-2027г.

ДНЕС, 17.05.2021 Г. СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

 Обява 7.2 втори прием

 Условия за кандидатстване 7.2 втори прием

 Документи за информация  7.2 втори прием

 Документи за попълване 7.2 втори прием

 Документи към условията за изпълнение 7.2 втори прием

 

ДНЕС, 17.05.2021 Г. СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.6 "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА"

Обява 7.6 втори прием

 Условия за кандидатстване 7.6 втори прием

Документи за информация 7.6 втори прием

Документи за попълване 7.6 втори прием

Документи към условия за изпълнение 7.6 втори прием

 

ВАЖНО!!!

 Обществено обсъждане на допълнително финансиране по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица Правец.

Във връзка с единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 МИГ Ябланица Правец получава допълнително финансиране по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие"  в размер до 799 000 лева  и по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" в размер до 114 000 лева.

За подробна информация, вижте прикачения файл.

Обществено обсъждане - промяна  СВОМР

 

 

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2

СНЦ МИГ Ябланица Правец публикува проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".Общественото обсъждане ще се проведе от 12.04.2021 до 19.04.2021г. Вашите предложения може да подавате на ел.поща : [email protected]  и на адрес: гр.Ябланица, ул."Мико Петков"1-3, офис на МИГ ябланица Правец 

 Проект на условия за кандидатстване 7.2 

Проект на условия за изпълнение 7.2 

Проект на документи за попълване 7.2

Проект на документи за информация 7.2

Проект на документи към условията за изпълнение 7.2 

СЪОБЩЕНИЕ 

Удължава се отново крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-419 по мярка 4.2 "Инвестиции в маркетинг/ преработка на селскосптопански продукти" до 01.10.2021г.

 Обява по 4.2-с удължен срок до 01.10.21г.

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-419 по мярка 4.2 "Инвестиции в маркетинг/преработка на селскостопански продукти" до 01.03.2021г

Обява по 4.2 - с удължен срок 

 

 

Празници на МИГ Ябланица Правец

       

На 11 септември в град Ябланица и на 16 октомври в град Правец, МИГ Ябланица Правец организира празници на местните продукти и обичаи.

       

Целта на празниците е популяризиране на територията, на хората, на производствата, на дейностите на Местната инициативна група.

За участие в празниците бяха поканени производители от цялата територия МИГ - хора, които ежедневно, неуморно и без ръкокопляскания са посветили живота си за изграждането и развитието на територията, хора, които с усърдие и любов пазят традициите и продължават да съграждат родния край.

Бяло саламурено сирене и питки, халва и локум, зеленчуци и плодове, пчелен мед и пчелни продукти бяха подредени на масите – да могат посетителите да опитат и да си купят.

На празниците имахме възможност да дадем на душата си да се насити на красота, сътворена от ръцете на хората, живеещи на територията, хора, които познаваме, но не знаем нищо за техните умения. А какви неща показаха - сувенири и кашпи, „пижамки“ за книги и „дрешки“ за чаши, подаръци за най-различни поводи, изработени от дърво, изработени с „игла и конец“ и най-важното изработени с огромна любов.

Кой ако не читалищата са пренесли през вековете българското. Те и днес са будители и пазители на българския дух, бит и култура. Читалищата създадоха особената атмосфера на българското на празниците – традиционни български вкусотии, които върнаха порасналите детството им, когато баба е приготвяла вкусни баници, пити, сладка, а малките опитаха вкуса на истински българското, приготвено с много любов и майсторство.

Участниците в празниците бяха щастливи! Всички ние бяхме щастливи - наситихме се на цветове, вкусове, майсторство!


 

Днес 08.09.2020г.стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2" ИНВЕСТИЦИИ В МАРКЕТИНГ/ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

 Обява по мярка 4.2

Документи за попълване по мярка 4.2 

Документи за информация по мярка 4.2 

Условия за изпълнение по мярка 4.2 

Документи за изпълнение по мярка 4.2

 

 

Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

СНЦ „МИГ Ябланица Правец” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

Проект на условия за кандидатстване по 4.2
Проект на документи за попълване 4.2
Проект на документи за информация 4.2
Проект на условия за изпълнение 4.2
Проект на документи към условията за изпълнение 4.2

 

МИГ Ябланица Правец организира информационни срещи :

Виж тук:График на информационни срещи 

 

МИГ Ябланица Правец организира  обучение за местни лидери и бенефициенти на:

10.06.2020г.- Изпълнение и отчитане на проекти. Работа в системата ИСУН

11.06.2020г.- Ролята на местните лидери и КВО при изпълнение на СВОМР

12.06.2020г.- Публично представяне - разработване на презентации,поведение пред публика, работа с клиенти

Очакваме Ви в 9.30 часа в офиса на МИГ Ябланица Правец : гр.Ябланица, ул.Мико Петков №1-3

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-347 на МИГ Ябланица Правец по подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструкрура" до 31.07.2020г.

Обява по мярка 7.5-удължен срок  до 31.07.2020г

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-182 на МИГ Ябланица Правец по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата " до 30.04.2020г.

Обява по мярка 7.6- удължен срок до 30.04.2020г.

 Днес 10.02.2020г. стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.5"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" BG06RNDP001-19.347 в ИСУН

 Обява - 7.5

Условия за кандидатстване -7.5

Документи за попълване -7.5

Документи за информация -7.5

Документи към условия за изпълнение -7.5

Условия за изпълнение -7.5 

 

 

Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Ябланица Правец ” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка   7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 09.12.2019 г. до 16.12.2019 г.

В срок до 16.12.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: [email protected] или на адрес: гр. Ябланица,  пк 5750,ул.“Мико Петков“№ 1-3

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Проект на условия за кандидатстване по 7.5

Проект на документи за попълване  7.5

Проект на документи за информация 7.5

Проект на условия за изпълнение 7.5

Проект на документи  към условията за изпълнение 7.5

 

 Днес 09.12.2019г. стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата"  BG06RNDP001-19.182  в ИСУН 

 Обява 7.6

Условия за кандидатстване 7.6

Условия за изпълнение 7.6

Документи за информация 7.6

Документи за попълване 7.6

Документи към условията за изпълнение 7.6 

 

 Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

СНЦ „МИГ Ябланица Правец ” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г.

В срок до 05.12.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: [email protected] или на адрес: гр. Ябланица, пк 5750, ул.“Мико Петков“ № 1-3

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. 

Проект на условия за кандидатстване -7.6

Проект на условия за изпълнение -7.6 

Прооект на документи за изпънение -7.6 

Проект на документи за попълване-7.6

Проект на документи за информация-7.6

 

Днес, 15.10.2019г, стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1"Инвестиции в неземеделски дейности"-BG06RDNP001-19.277 в ИСУН

 

Условия за кандидатстване по мярка 6.4.1 

Обява по мярка 6.4.1 

Условия за изпълнение по мярка 6.4.1

Документи за информация към условията за изпълнение по мярка 6.4.1

Документи за попълване по мярка 6.4.1

Документи за информация по мярка 6.4.1 

Въпроси и отговори

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.

АКТУАЛНО:Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица Правец

Допълнително споразумение №РД 50-31/04.07.2019г

Заповед №РД 09-647/03.07.2019г и декларация 

Днес , 11.03.2019г. , стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" - BG06RDNP001-19.242 в ИСУН

Обява по мярка 4.1

Условия за кандидатстване - мярка 4.1

Условия за изпълнение - мярка 4.1

Документи за информация - мярка 4.1 

Документи за попълване - мярка 4.1 

Документи към условия за изпълнение - мярка 4.1 

Списък активи-земеделска техника-мярка 4.1

Отговор по 4.1 -25.04.2019г.

Култури в приоритетен сектор "Плодове и зеленчуци и приоритетен сектор "Животновъдство" 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 11.03.2019Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 11.02.2019Г..

ДНЕС,  15.01.2019Г.,''МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ "  СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА  ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО МЯРКА 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  -  № BG06RDNP001-19.180  В ИСУН

 ОБЯВА -7.2

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ -7.2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -7.2

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -7.2.rar

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ-7.2 rar

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ-7.2.rar

 

 

Покана за ОС на 07.12.2018г.

Списък с одобрени външни оценители 

МИГ Ябланица Правец проведе обучения за местни лидери на 20.09.2018г.  за земеделски производители и 21.09.2018г за собственици на неземеделски бизнес. Участниците в обучението се запознаха с изискванията за разработка на проекти, съответно по мерки 4.1;4,2;6.4.1, необходимите документи и работа в ИСУН при кандидатсване.

На 28 и 29. 08.2018 г. в офиса на МИГ Ябланица Правец и в зала Правец, на Общинска администрация Правец се проведоха обучения, в което взеха участие 23 представители на НПО и на читалищата на територията на МИГ и над 20 представители на местната власт. Основна тема на обученията бяха публичните мерки, включени в СВОМР.

 На 23.08.2018 г. в с. Равнище, община Правец и с. Златна Панега, община Ябланица се проведоха информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, на които бяха представени мерките, включени в СВОМР.

   На 2 и 3 август 2018г. в Ябланица,ул."Мико Петков"1-3 се проведе обучение на екипа и членове на КВО на МИГ на тема "Процедури за подбор и оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ Ябланица Правец в ИСУН среда".

График на информационни срещи и обучения

!!! Удължава се  срокът  за външните експерти

 На 03.07.2018 година  в зала „Правец“ на общинска администрация Правец,  Местната инициативна група организира своята първа пресконференция.  Присъстваха над 50 души - представители на местния бизнес, земеделски производители, представители на НПО,  на местната власт, граждани.  

Покана за обучение на КВО и екипа на 2 и 3 август 2018

Обявление за избор на външнши експерти оценители на подадени проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица Правец

 .Покана за общо събрание на МИГ Ябланица Правец на 13.07.2018г.(за повече информация вижте тук)

Покана за обществено обсъждане на проект за промяна на стратегия за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец

Проект за изменение на стратегия за местно развитие за ВОМР на МИГ Ябланица -Правец