ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по мерки,включени в СВОМР-ново

Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по мерки,включени в СВОМР

Вътрешни правила за мониторинг и оценка на изпълнението и ефекта от изпълнението на СВОМР

Вътрешни паравила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълнявани проекти

Вътрешни правила за избягване конфликт на интереси

Вътрешни правила за информираност и публичност

Вътрешни правила за избор и подбор на външни екперти -оценители на проекти по стратегията за ВОМР на СД"МИГ-Ябланица 

Списък на одобрени  външни оценители-2018г.

Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите мастно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне, на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

Наредба 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

Закон ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г

Минимални изисквания по чл.41 от ПМС 161 към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР

ПМС 161.за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.

ПМС 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Регламент_ЕС_№1305_от_17_декември_2013_г.относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета