ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по мерки,включени в СВОМР-ново

 Вътрешни правила за оценка на проектни предложения по мерки,включени в СВОМР 

Вътрешни правила за мониторинг и оценка на изпълнението и ефекта от изпълнението на СВОМР 

Вътрешни паравила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 

Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълнявани проекти

Вътрешни правила за избягване конфликт на интереси 

Вътрешни правила за информираност и публичност 

Вътрешни правила за избор и подбор на външни екперти -оценители на проекти по стратегията за ВОМР на СД"МИГ-Ябланица -Правец"

Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите мастно развитие"  на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 Наредба 22 от 14_12_2015.

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

 

Закон  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г

 Минимални изисквания по чл_ 41 от ПМС 161 към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР

ПМС 161.за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода2014 – 2020 г.

ПМС 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Регламент_ЕС_№1305_от_17_декември_2013_г.относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета